Vysvětlivky při hledání v pozemkových knihách

 • GB Pozemkové knihy (PK)/Grundbücher
 • EPB - Svatební smlouvy/Ehepacktenbücher
 • UKB - Knihy listin/Urkundebücher
 • VS - Velkostatek/Grossgrundbesitz
 • VLSch - Závěti-pozůstalosti/Testament-Verlassenschaften
 • HB/GB - Kniha hypoték jako PK/Hypothekenbuch als GB
 • HK - Hlavní kniha/Hauptbuch
 • HB - Kniha hypoték / Hypothekenbuch
 • Dom - Dominikální reality/Dominikal Realitäten
 • Rus - Rustikální reality/Rustickal Realitäten
 • WB - Sirotčí kniha / Waisenbuch
 • IB - Instrumentální kniha / Instrumentenbuch
 • SchB - kniha dlužních úpisů / Schuldenbuch
 • GB/EX - Extraktáře z GB/Extrakten aus GB
 • BAI - Knihy přenechaných nemovitostí/Bücher mit auflassenen Immobilien
 • B - Sedláci/Bauer
 • H - Chalupníci/Häusler
 • G - Zahradníci/Gärtner
 • KS - Kupní smlouvy/Kaufverträge
 • PK - Purkrechtní kniha/Burgrechtsbuch

Vyzkoušejte On-line bádání

Zpět na přehled článků

Více informací